Szociológia kategória bejegyzései

Jürgen Habermas: Európa, Magyarország és egy nemzetek feletti demokrácia projektje

ELTE ÁJK, 2014. május 29.

(Előadás tolmácsolással)

140529_habermas

https://www.dropbox.com/s/rlzkvtjhbfg48hj/20140530_habermas.mp3?dl=0

Reklámok

Tanszabadság, diákság, társadalmi változás

tanszabadsag

Letöltés

2017.04.11. ELTE AJK

Az ELTE ÁJK-n szervezett szolidaritási akció második napján a téma szakértői beszélgetnek az egyetemi autonómia, a tudományos kutatás, az oktatás és a tanulás szabadságának jogi, társadalomtudományi és történeti aspektusairól; az egyetemi autonómia és tanszabadság jelentőségéről, valamint az egyetemi polgárok szerepéről a társadalmi változásokban.

Felkért hozzászólók:
– Fleck Zoltán jogász, szociológus
– Galambos Rita, oktatási szakértő
– Gerő Márton, szociológus
– Mikecz Dániel, politológus

A beszélgetést moderálja: Inzelt Éva, jogász

Mi a férfi?

miaferfi

Házas Nikoletta: Mi a férfi? – Bevezetés a férfitudományokba – minikonferencia

Letöltés

1. előadás:
Házas Nikoletta: Erósz, mítosz, logosz – a Barthes-i kutatásmódszertan alkalmazásának lehetőségei a kortárs kultúrakutatásban
Roland Barthes, szerelemideológiák, genderkutatások, Les Fragments d’un discours amoureux, MacIntyre, Az erény nyomában, pluralizmus

2. előadás
Előadó: Karácsony Nikolett
Előadás címe: Férfi szerepkonfliktusok homoszociális környezetben
Felvétel készült:2015. 12. 11-én az ELTE BTK 39-es termében
Szerkesztette: Kovács Fruzsina
férfi szerepkonfliktusok, homoszociális közeg, Mirra Komarovsky: Kulturális ellentmondások és nemi szerepek, gender, Hadas Miklós: Férfikutatások, The American Journal of Sociology, Ottlik Géza: Iskola a határon, homoszocialitás, Eve Kosofsky Sedgwick: English Literature and Male Homosocial Desire, homoszociális pánik, szerepelvárások eljátszása, Joseph Fleck, katonai elnyomás, belső szabadság, belső fejlődés, Bárka Színház: Iskola a határon, megaláztatások, belső megsemmisülés, újraépülés, Non est volentis (Nem azé, aki akarja), Sár és hó

3. előadás:
Kardos Bálint Az átmenetileg férfiként élő nő reflexiói Norah Vincent: Self-made man című műve alapján
A felvétel készült:
ELTE BTK 39-es termében
2015. 12. 11.
norah vincent, self made man, transz, identitás, bourdieu férfiuralom, badinter xy, felvett nem, nőkép, társadalmi, interszexuális

4. előadás:
Énekes András – Futballhuliganizmus és maszkulinitás
A felvétel készült:
ELTE BTK 39-es termében
2015. 12. 11.
erőszakosság, agresszió, maszkulinitás, futballhuliganizmus, nyugati kultúra, tömeges, huszadik század, legitim, james bannon, beépített huligán, anglia, szurkoló, homoszociális, alkohol

5. előadás
Előadó: Zöld Gábor
Cím: Férfi és női tekintet az “Arrow” sorozatban
“Arrow” című filmsorozat; Green Arrow képregényhős; domináns mozi; ellenmozi; Oliver Queen; The Flash sorozat; patriarchális kultúra; tárgyiasítás; férfiak és tekintet kapcsolata az „Arrows” sorozatban;

6. előadás
cím: Zsilák Szilvia – (Transz)formáció. A biológiai és társadalmi nem performativitásának vizsgálata Ty Turner, transz vlogján keresztül
A felvétel készült 2015. 11. 10-én az ELTE BTK 39-es termében
Szerkesztő-vágó: Vincze Nikolett Éva
ELTE, ELTE-BTK, Házas Nikoletta, transzformáció, társadalmi szerepek, társadalmi normák, talkshow, transzneműség, hormonkezelés, műtét, transz múlt, férfi, nő, öltözködés, frizura, Hawaii, transz szexualitás, nemi identitás, másodlagos nemi jelleg, tesztoszteron, sport

7. előadás:
Joó Bence: The Wall: Fájdalom és kirekesztettség képi és zenei megjelenítése
A felvétel készült:
ELTE BTK 39-es termében
2015. 12. 11.
rockopera, roger waters, gerald scarfe, audiovizuális, alan parker, háború, iskolarendszer, ideológiák, elzárkózás, pink floyd, bob geldof

Örkény Antal: Kisebbségek a társadalomban

orkeny_antal

Az előadás célja, hogy megismertesse a hallgatókat a többség és kisebbség integrációjának kérdésével, illetve az integráció legfontosabb szociológiai és társadalomlélektani nehézségeivel (esélyegyenlőtlenség, megkülönböztetés, előítéletek, diszkrimináció, stb.). Az óra bevezeti a hallgatókat Magyarország legkülönfélébb kisebbségi helyzetben élő csoportjainak jogi, politikai, szociális és kulturális helyzetébe, és megtárgyalja mindazokat a politikai és társadalmi folyamatokat, amelyek befolyásolják a kisebbségek együttélését a többségi társadalommal.

miniplay

A kulturális rétegződés, a társadalmi-kulturális többség és kisebbség, a másság és az idegen, az etnicitás és az interetnikus viszonyok fogalma
2014-09-18
Kisebbségek a társadalomban 1.
roma kisebbség
zsidó kisebbség
többségi társadalom
antiszemitizmus
kisebbségi problematika
többségi problematika
migráció <-> idegenellenesség
közpolitika, média, jogrendszer
nemzet, nacionalizmus, nemzeti identitás
etnikai, kulturális, vallási
bevándorló
svábok
deliberatív közvélemény kutatás
kapitalizmus
liberális demokrácia
szegénység
attitűd kutatás
mikró, makró
valószínűség

 

miniplay
Régi és új paradigmák a nacionalizmus és az etnicitás tanulmányozásában. A nemzet fogalma
2014-09-25
állam
nemzet
etnicitás
politikai és jogi keretek
politikai, kulturális és identitás közösség
politikai ideológia – nacionalizmus
nemzetállam
esszencialista elmélet
konstruktivista elmélet
nyelv
himnusz
patriotizmus, nacionalizmus, sovinizmus
központosítás, modernizáció, szekularizáció

 

miniplay

Nemzeti identitás és nacionalizmus

2014-10-02
demokrácia
állampolgárság
nemzet
nacionalizmus
etno-nacionalizmus
poszt-koloniális nacionalizmus
szupranacionális
diaszpóra nacionalizmus
globalizáció
kollektív jogok
többség – kisebbség
patriotizmus
egyén
modern állam
népszuverenitás
politikai/civil nemzet
etnikai/kulturális nemzet
szimbólumok
emlékek
kulturális közösség

 

miniplay

Nemzeti identitás és migráció
2014-10-09

nemzeti identitás
migráció
nacionalizmus
konstrukció
attitűd
globalizáció
preferencia – diszpreferencia
globális nacionalizmus
érzületi szint, kognitív szint, normatív szint, cselekvési szint
etnocentrikusság
előítélet, szenofóbia, rasszizmus
társadalmi távolságok
koherencia
kulturális, szimbolikus tartalmak
nihilizmus

 

miniplay

A magyarországi roma kisebbség I. rész

2014-10-16
kisebbség
nemzetiség
roma kisebbség
roma – nem roma
egészséges reprodukció
migráció
etnikai gyökerű szociális kisebbség
transznacionális etnokulturális csoport
hajléktalanság
diszkrimináció
kulturális azonosság
leszármazási kisebbség
demográfiai mutatók

 

miniplay

A magyarországi roma kisebbség II. rész
2014-11-06
magyarországi romák
rendszerváltás
iskolázottsági szint
szociális profil
növekvő lakóhely szegregáció
cigánytelep
munkanélküliség
meritokratikus elvek
kapitalizmus
korreláció
szegénység kultúra
esélyegyenlőség
diszkrimináció

 

miniplay
Migráció Magyarországon
2014-11-20
bevándorló/migráns
migráció kutatás
kvantitatív és kvalitatív módszerek
hólabda módszer
indetitás
közösség
érvényesség
súlyozás
integráció
kettős állampolgárság
populáció
gazdasági/tömeg migráció
diaszpóra
asszimiláció

miniplay
Migránsok, a menekültek és a menekültügy
2014-11-27

Migrációkutatás
Gazdasági migránsok
Diák migránsok
Immobilok
Horizontális migráns
Felfelé mobilitás
Lefelé mobilitás
Szociodemográfiai szempontok
Migránsok társadalmi státusza
Kínai, török, arab, ukrán, határon túli magyar migráns csoportok magyarországi helyzete
A bevándorlók politikai integrációja Magyarországon
Kötődés az anyaország iránt, identitás
Attitűdök
A migránsokkal szembeni idegenellenesség érzékelése a migránsok által
Látencia, antiszemitizmus
Xenofóbia
Társadalmi távolságérzet
Bevándorló csoportok közötti kapcsolatok
Bizalom
Bevándorló erőforrás-készlete
Hálózati tőke hiánya
Diaszpóra-tőke
Magyar nyelvtudás a migránsok körében
Gyerekek iskolaválasztása
Asszimiláns, szegregációs, transznacionális stratégiák
véleménykutatás
multikulturális társadalom

 

miniplay
A magyarországi zsidó kisebbség és antiszemitizmus
2014-12-04
Ki a zsidó?
Holokauszt, megsemmisítés
Trianon és a zsidóság
Szegregáció-asszimiláció tengely

 

miniplay

Többség és kisebbség együttélése a Kárpát-medencében
2014-12-11
Bevándorlók hatásai az identitásra
Kárpát-medence etnikai helyzete
etnoökológiai dimenzió
identitásvesztés a magyarok körében
etnikai homogenizálódás
generációs asszimiláció
Dunaszerdahely: a többség kisebbségben
politikai ideológiák és kisebbségpolitika
etnikai párt politizálási lehetőségei
történelmi narratívák
szenvedéstörténet
ünnepek
emlékművek
szovjet hősi emlékmű Berlin Budapest
státusztörvény
kettős állampolgárság
vegyes házasság
modernizációs lejtő
etnikai házasság

 
Irodalom:
Kisebbségszociológia (szöveggyűjtemény) Szerkesztette: Örkény Antal és Koltai Zsuzsanna 2009. ONLINE TANANYAG (Ez a szöveggyűjtemény az 1997-ben az ELTE TÁTK Kisebbségszociológiai Tanszéke által kiadott Kisebbségszociológiai szöveggyűjtemény újraszerkesztett és kibővített változata. Minoritás Könyvek, Budapest, 1997.)

 
További Irodalom:
Csepeli György, Örkény Antal, Székelyi Mária: Nemzetek egymás tükrében. Interetnikus viszonyok a Kárpát-medencében . Budapest, Balassi Kiadó, 2002., 151-170. old.
Ferge Zsuzsa: Fejezetek a magyar szegénypolitika történetéből. Kávé Kiadó, 1998., 18-46., 109-123. old.
Hárs Ágnes: „Népességmozgások Magyarországon a XXI. század küszöbén”, in Migráció és Európai Unió. szerk:Lukács Éva és Király Miklós, Szcsm, Budapest, 2001., 43-63 old.
Hutchinson, J.: „Etnicitás és modern nemzetek”, in. Kántor, Z. (szerk.) Nacionalizmuselméletek. Szöveggyújtemény, Budapest, Rejtjel Kiadó, 2004. 329-345.old.
Kovács A.: „Zsidó csoportok és identitás­stratégiák a mai Magyarországon”, in: Kovács András szerk.: Zsidók a mai Magyarországon. Múlt és Jövő Könyvkiadó, Budapest 2002.
Pető Andrea: “Társadalmi nemek és a nők története”in Bevezetés a társadalomtörténetbe. In: Bódy Zsombor, Ö. Kovács József szerk.: Osíris Kiadó, Budapest, 2003., 514-532. old.

 

Vágta: Wirth Kinga

Barna Ildikó: Szépség a számok mögött

ELTE TÁTK, 2014/2015/őszi félév

Kulcsszavak:
statisztika
szám
szociológia
logika
kvantitatív társadalomkutatás
kutatás
módszertan
Budapest
reprezentatív
társadalom
lakóhely
fiatalok
idősek
lokálpatriotizmus
identitás
zöldterület
pláza
Jobbik
LMP
iskolázottság
környezet
életérzés
nemzeti jellegzetességek
sztereotípia
kognitív disszonancia
hallgatás spirálja
minta
vallásosság

A felvételt készítette és szerkesztette Galambos László.

Dr. Gregor Katalin: Zaklatás, szexuális zaklatás előfordulásának esetei, hazai jogorvoslat, panaszkezelési mechanizmusok

miniplay

Zaklatás, szexuális zaklatás előfordulásának esetei, hazai jogorvoslat, panaszkezelési mechanizmusok.

Előadó: Dr. Gregor Katalin (Egyenlő Bánásmód Hatóság, Hatósági és Jogi Főosztályvezetője)

Az előadás időpontja: 2014. november 21. 9.00-10.30.

Az előadás helyszíne: ELTE BTK

Párkapcsolati és szexuális erőszak

A NANE Egyesület műsora

Javasolt weboldalak:
http://www.nokjoga.hu/
http://www.nane.hu/
http://patent.org.hu/

A párkapcsolati erőszak

miniplay

Témák:
egyenrangú kapcsolat és bántalmazó kapcsolat
erőszak, bántás, bántalmazás
szóbeli, lelki, testi, gazdasági, szexuális erőszak
kilépés egy bántalmazó kapcsolatból
figyelmeztető jelek
féltékenység
mézeshetek
alá- és fölérendeltség
segítési lehetőségek, stratégiák
bántalmazott nő vagyok-e
a kilépés kockázata

A szexuális erőszak

miniplay

Témák:
Mi alapján választ az erőszakot elkövető?
Mi a szexuális erőszak?
Szexuális erőszak megelőzése
Mit mondjunk a lányainknak?
Mit mondjunk a fiainknak?
Hogyan kerülhetik el a férfiak, hogy erőszakosnak tartsák őket?
Szexuális erőszak különböző anyagi helyzetű / iskolai végzettségű csoportokban