Dr. Gregor Katalin: Zaklatás, szexuális zaklatás előfordulásának esetei, hazai jogorvoslat, panaszkezelési mechanizmusok

miniplay

Zaklatás, szexuális zaklatás előfordulásának esetei, hazai jogorvoslat, panaszkezelési mechanizmusok.

Előadó: Dr. Gregor Katalin (Egyenlő Bánásmód Hatóság, Hatósági és Jogi Főosztályvezetője)

Az előadás időpontja: 2014. november 21. 9.00-10.30.

Az előadás helyszíne: ELTE BTK

Reklámok

Bevésett nevek

Az ELTE Holokauszt- és második világháborús emékműve


Dokumentumműsor az emlékműről.
Készítették többek között: Iváncsics Bernát, Hőrich Lili Nóra, Galambos László, Fogl Márton, Demeter Fanni, Szeles Anna, Gönczi Petra, Molnár Viktória, Szabó Mercédesz, Süle Dániel, Nagy Edina, Vörös Dóra, Wirth Kinga.


Az emlékmű felavatása. A felvételt Tóth Szilvia készítette. 2014. nov. 14.

Varga Mónika: Boszorkányperek

Betegségekkel kapcsolatos metaforák a boszorkányperekben


„Amint szoktak beszillenyi az illyes Aszonyok” – A boszorkányperek
nyelvtörténész, nyelvváltozások, szókincs, jelentésváltozások, hangadások, jövevényszavak, szinonimák, grammatikabeli változások, birtokos szerkezet, mondattan, a változás jellege és helye, perszövegek, középmagyar kor, Komáromy Andor: Magyarországi boszorkányperek oklevéltára, Schram Ferenc: Magyarországi boszorkányperek, tanúvallomások, kérdőpontok, jóindulatú vallatás, kínvallatás, inkvizíció, boszorkányhit, sztereotípiák, boszorkányvád, néphit, fekete mágia, fehér mágia, gyógyítás, rontás, kuruzslók, boszorkányüldözés, Klaniczay Gábor, rontáselbeszélés, hangzóbeszéd, mindennapi és hivatali nyelvhasználat, Pusztai Ferenc


„Hét esztendőknek el forgása alatt” – A metafora és a nyelvi változás
szókincs, jelentés, kulturális és társadalmi átalakulás, változási tendenciák, jelentésmező, képi gondolkodás, asszociáció, szójátékok, stíluseszközből megértésmód, jelentés kiterjesztés, absztrakció, metonímia, szófaji különbség, szóhasadás, fenyegetés, alaki hasonlóság, szinkrónia, lexéma, fogalmi metafora, hagyományőrzés, nyelvi gazdaságosság, „kelnek” jelentései, motiváció elhomályosodása, egyszerűsítés, „tyúk és sült” jelentései, gyanúsítás, mozgásképzet, boszorkányhír, tartály mint tapasztalati alap, gesztusok, hiedelmektől való elszakadás, rontás megszűntetése, gyógyítás előidézése, „megereszt” jelentései, ontológiai metafora, Kövecses Zoltán


„Te öttél megh engemet néne” – Rontásmetaforák boszorkányperekben
metafora, szókincs, “megereszt” jelentése, igeköto, sztereotípia, ideológia, bunbak, beszédaktus, gyanúsítási sémák, fenyegetés, károk, mágikus tevékenységek, rontás, kínvallatás, tortúra, valóságtartalom, szóhasználat, hiedelmek, “megevés” jelentése, mérgezés, grammatika, szinonima, jelentéscsoportok, nézok, ido- és térbeli kötöttség, Komáromi Andor, köt/kötés, tartály, Dömötör Tekla, jelképek, alakulástörténet


„Lábárul el esvén, olly szörnyü nyavalyában esett”: betegség és metafora
betegség metaforák, kulturális hagyomány, képzet, metafora és szószerintiség határa, nyavalyába esik, tartályképzet, állapotváltozás, kötés, megereszt, kiüt, nyavalyog, nyavalyodik, hangadás, metonímia, Kemény Zsigmond, hiedelmek, szépasszony, Dömötör Tekla, tájszótárak, rontás, Takács György, gyógyulás, orvosi receptek, Kuna Ágnes, könnyebbedik, távozik, kiesik, tágul, megszemélyesítés, rontó szándék, Lázár, újít, ront

A felvételeket készítette és szerkesztette Besnyő Janka

Szarvas Melinda: Irodalomtörténeti kapcsolatok a határon túlról

A vajdasági magyar irodalom történetéről


Régi kérdésekre új válaszok
2014.09.30.
Egyetemes magyar irodalom, határon túli magyar irodalom, magyarországi irodalom, György Péter, részirodalom, egységes irodalom, irodalmi hagyomány, vajdasági irodalmi régió, erdélyi régió, integráció, Bányai János, Berta Zoltán, Elek Tibor, Kántor Lajos, Tőzsér Árpád, magyar nemzeti összetartozás, ideologikus nemzeti gondolkozás, nemzeti összetartozás, George Simmel, Jenei Éva, határon túli – nemzetiségi – kisebbségi, politikai definíció, zsidó irodalom, női irodalom, szerb irodalom, jugoszláv irodalom, kulturális közeg, vajdasági magyar – magyar vajdasági, Kántor Lajos, Bori Imre, veszteségérzet, Elek Tibor, Grendel Lajos, Sziveri János, kultúraközeg, irodalomközeg, emigráns, interkulturális, szlovenszko, Lovas Ildikó Erdély, Felvidék, Vajdaság, Szalatnai Rezső


Egy ismeretlen helyzet ismerőssé tétele
2014.10.07.
Szenteleky Kornél: A Vajdaság Kazinczyja, Cigány Lóránt: A mi Kazincynk , Cs. Szabó László, irodalmi egységesülés, nemzethalál, Sztankovics Kornél, vajdasági magyar irodalom, Pintér Lajos, Vajdasági Írás, Mikes-kör, nyugati magyar irodalom, vajdasági irodalom, dilettánsok, Csuka Zoltán, Hites Sándor, Görömbei András, Gion Nándor, Varga Zoltán, kettős kritikai mérce, kuriózum, vajdasági irodalmi hagyomány, penzum kritika, minőségi kritika, vajdasági kritika vajdasági művekről, magyar kritika határon túli művekről, Híd-kör, nemzedék regény, T. Kiss Tamás, irodalmi lokálpatriotizmus, tetralógia, Elek Tibor, Gerold László, Lovas Ildikó, posztháborús tematika, Csáth Géza, Balázs Attila, neoavantgárd – posztmodern


Termelési regény és Cuniculis – posztmodern és neoavantgárd
2014.10.14.
Balázs Attila: Cuninculus, Esterházy Péter: Termelési regény, neoavantgárd, posztmodern, a kritika regénye, Thomka Beáta, Új Szimpozion, írói passzivitás, anakronizmus, Tolnai Ottó: Rovarház, Domonkos István: A kitömött madár, családregény, történelmi regény, Faragó Kornélia, kísérleti próza, Mák Ferenc,  Sigfried Schmidt, kísérleti művészet, Végel László: Ne hagyd magad avantgarde!, Takács József, Kulcsár-Szabó Zoltán, esztétikai és formai megoldások, olvasói élvezet, Bojtár Endre, Szövegmagyarázó Műhely, Szegedy-Maszák Mihály, Szilágyi Márton, elméleti előkészítés, narratológiai korszak, Szilágyi Zsófia, Dérczy Péter, Kulcsár-Szabó Ernő


Kosztolányi Dezső és Csáth Géza „honosítása”
2014.10.21.
Kosztolányi Dezső: Pacsirta, Csáth Géza: Naplók, Lovas Ildikó: Meztelenül a történetben, Spanyol menyasszony, Cenzúra alatti, irodalmi lokálpatriotizmus, Szabadka, Jónás Olga, Danilo Kiš, Thomka Beáta, Tolnai Ottó, kultusz, Szirmai Károly, Hózsa Éva, délszláv háború, Szegedi-Maszák Mihály, Papp Zoltán János, poszttrauma, újraírás, kisebbségi írók, vajdasági irodalom, Szenteleky Kornél: Akácok alatt, Harkai Vass Éva, szóátvétel, szövegszerű párhuzamok, Kulcsár Szabó Ernő, Fenyvesi Ottó, Bori Imre, Vajda Gábor, hagyomány kijelölés, irodalomtörténeti ív, Itamar Even-Zohar többrendszerűség elmélete

A felvételeket készítette és szerkesztette Besnyő Janka

Négy fal között

Adaptáció Kemény István A tett halála című novellája alapján

miniplay

Szereposztás:
Író – Viktor Balázs
Terhes – Bakonyi Orsolya
Oscar Wilde – Baló Péter
Virginia Woolf – Árpási Eszter
Thomas Mann, Rendőr – Tóth Márton

Vágó: Hargitai Henrik, Torma Béla
Dramaturg, rendező: Szakszon Réka

(c) EPER97 2013-2014

Párkapcsolati és szexuális erőszak

A NANE Egyesület műsora

Javasolt weboldalak:
http://www.nokjoga.hu/
http://www.nane.hu/
http://patent.org.hu/

A párkapcsolati erőszak

miniplay

Témák:
egyenrangú kapcsolat és bántalmazó kapcsolat
erőszak, bántás, bántalmazás
szóbeli, lelki, testi, gazdasági, szexuális erőszak
kilépés egy bántalmazó kapcsolatból
figyelmeztető jelek
féltékenység
mézeshetek
alá- és fölérendeltség
segítési lehetőségek, stratégiák
bántalmazott nő vagyok-e
a kilépés kockázata

A szexuális erőszak

miniplay

Témák:
Mi alapján választ az erőszakot elkövető?
Mi a szexuális erőszak?
Szexuális erőszak megelőzése
Mit mondjunk a lányainknak?
Mit mondjunk a fiainknak?
Hogyan kerülhetik el a férfiak, hogy erőszakosnak tartsák őket?
Szexuális erőszak különböző anyagi helyzetű / iskolai végzettségű csoportokban

Filozófusvita 2014

miniplay

FILOZÓFUSVITA – az OKTATÓI HÁLÓZAT rendezvénye

Márkus György írja Bertrand Russellről, a Miszticizmus és logika c. kötet utószavában:
„[…] egy majd évszázadot kitevő élet folyamán hű maradt ahhoz a logikailag bizonyosan pontatlan, de ősi és nyomatékos hagyományok által igazolt definícióhoz, mely szerint a filozófus — »az ifjúság megrontója«.”
Úgy tűnik, hogy i.e. 399 és i.u. 1976 után a 2010-es években sem sokat változott a helyzet: a hatalom és a társadalom egy része meglehetős gyanakvással tekint erre a furcsa szakmára. Hogyan függ ezzel össze a filozófusok száma és megbecsültsége, a filozófia jelenléte a közgondolkodásban és a közoktatásban? Ilyen kérdésekre szeretnénk keresni a választ a két legjelentősebb filozófiai műhely, az MTA BTK és az ELTE BTK filozófiai intézetének igazgatójával.

Vitaindító:
Bodnár István, az ELTE BTK Filozófiai Intézet igazgatója
Horkay Hörcher Ferenc, az MTA BTK Filozófiai Intézet igazgatója

A beszélgetés moderátora: Máté András, az ELTE BTK Logika Tanszékének vezetője

A rendezvény időpontja: 2014. szeptember 16. 17-20 óra között.
A rendezvény helyszíne: ELTE Tanári Klub, Budapest V. kerület, Szerb u. 21-23.

Felmerült témák:
A “filozófushajsza” — publikálás: impakt faktor vagy a kollégák véleménye? — könyv vagy cikk? — idézés, hivatkozás, egymás munkáinak ismerete — a filozófiai iskolák jövője — mitől látható a magyar filozófia külföldön? — oktatás: kutató egyetem? — a filozóifa láthatóvá tétele a nagyközönség felé — kell-e a teljesítmény? — van-e kitüntetett közéleti szerepe a filozfusoknak? — hagyományos értelmiségi feladatok — bölcsészek vs. természettudósok.

E-sportok

1. rész

Szerk: Palotai Nándor, vendégek: Németh Beatrix, Tóta Gábor, Bíró Balázs, az Egymillióan a magyar e-sportért mozgalom képviselői.
Bevezetés a profi számítógépes játékosok (elektronikus sportolók) világába.

2. rész

Műsorvezető:Palotai Nándor, vendégek: Keszei Nikolett, Debreceni Péter, Beres György
Kedvcsináló a Dota2 valamint a Counterstrike Global Offensive programokhoz.

3. rész

Gyakorlati tudnivalók League of Legends játékosoknak
Műsorvezető:Palotai Nándor, vendégek: Fontos Dániél, Beres György, Kiss Balázs