Örkény Antal: Kisebbségek a társadalomban

orkeny_antal

Az előadás célja, hogy megismertesse a hallgatókat a többség és kisebbség integrációjának kérdésével, illetve az integráció legfontosabb szociológiai és társadalomlélektani nehézségeivel (esélyegyenlőtlenség, megkülönböztetés, előítéletek, diszkrimináció, stb.). Az óra bevezeti a hallgatókat Magyarország legkülönfélébb kisebbségi helyzetben élő csoportjainak jogi, politikai, szociális és kulturális helyzetébe, és megtárgyalja mindazokat a politikai és társadalmi folyamatokat, amelyek befolyásolják a kisebbségek együttélését a többségi társadalommal.

miniplay

A kulturális rétegződés, a társadalmi-kulturális többség és kisebbség, a másság és az idegen, az etnicitás és az interetnikus viszonyok fogalma
2014-09-18
Kisebbségek a társadalomban 1.
roma kisebbség
zsidó kisebbség
többségi társadalom
antiszemitizmus
kisebbségi problematika
többségi problematika
migráció <-> idegenellenesség
közpolitika, média, jogrendszer
nemzet, nacionalizmus, nemzeti identitás
etnikai, kulturális, vallási
bevándorló
svábok
deliberatív közvélemény kutatás
kapitalizmus
liberális demokrácia
szegénység
attitűd kutatás
mikró, makró
valószínűség

 

miniplay
Régi és új paradigmák a nacionalizmus és az etnicitás tanulmányozásában. A nemzet fogalma
2014-09-25
állam
nemzet
etnicitás
politikai és jogi keretek
politikai, kulturális és identitás közösség
politikai ideológia – nacionalizmus
nemzetállam
esszencialista elmélet
konstruktivista elmélet
nyelv
himnusz
patriotizmus, nacionalizmus, sovinizmus
központosítás, modernizáció, szekularizáció

 

miniplay

Nemzeti identitás és nacionalizmus

2014-10-02
demokrácia
állampolgárság
nemzet
nacionalizmus
etno-nacionalizmus
poszt-koloniális nacionalizmus
szupranacionális
diaszpóra nacionalizmus
globalizáció
kollektív jogok
többség – kisebbség
patriotizmus
egyén
modern állam
népszuverenitás
politikai/civil nemzet
etnikai/kulturális nemzet
szimbólumok
emlékek
kulturális közösség

 

miniplay

Nemzeti identitás és migráció
2014-10-09

nemzeti identitás
migráció
nacionalizmus
konstrukció
attitűd
globalizáció
preferencia – diszpreferencia
globális nacionalizmus
érzületi szint, kognitív szint, normatív szint, cselekvési szint
etnocentrikusság
előítélet, szenofóbia, rasszizmus
társadalmi távolságok
koherencia
kulturális, szimbolikus tartalmak
nihilizmus

 

miniplay

A magyarországi roma kisebbség I. rész

2014-10-16
kisebbség
nemzetiség
roma kisebbség
roma – nem roma
egészséges reprodukció
migráció
etnikai gyökerű szociális kisebbség
transznacionális etnokulturális csoport
hajléktalanság
diszkrimináció
kulturális azonosság
leszármazási kisebbség
demográfiai mutatók

 

miniplay

A magyarországi roma kisebbség II. rész
2014-11-06
magyarországi romák
rendszerváltás
iskolázottsági szint
szociális profil
növekvő lakóhely szegregáció
cigánytelep
munkanélküliség
meritokratikus elvek
kapitalizmus
korreláció
szegénység kultúra
esélyegyenlőség
diszkrimináció

 

miniplay
Migráció Magyarországon
2014-11-20
bevándorló/migráns
migráció kutatás
kvantitatív és kvalitatív módszerek
hólabda módszer
indetitás
közösség
érvényesség
súlyozás
integráció
kettős állampolgárság
populáció
gazdasági/tömeg migráció
diaszpóra
asszimiláció

miniplay
Migránsok, a menekültek és a menekültügy
2014-11-27

Migrációkutatás
Gazdasági migránsok
Diák migránsok
Immobilok
Horizontális migráns
Felfelé mobilitás
Lefelé mobilitás
Szociodemográfiai szempontok
Migránsok társadalmi státusza
Kínai, török, arab, ukrán, határon túli magyar migráns csoportok magyarországi helyzete
A bevándorlók politikai integrációja Magyarországon
Kötődés az anyaország iránt, identitás
Attitűdök
A migránsokkal szembeni idegenellenesség érzékelése a migránsok által
Látencia, antiszemitizmus
Xenofóbia
Társadalmi távolságérzet
Bevándorló csoportok közötti kapcsolatok
Bizalom
Bevándorló erőforrás-készlete
Hálózati tőke hiánya
Diaszpóra-tőke
Magyar nyelvtudás a migránsok körében
Gyerekek iskolaválasztása
Asszimiláns, szegregációs, transznacionális stratégiák
véleménykutatás
multikulturális társadalom

 

miniplay
A magyarországi zsidó kisebbség és antiszemitizmus
2014-12-04
Ki a zsidó?
Holokauszt, megsemmisítés
Trianon és a zsidóság
Szegregáció-asszimiláció tengely

 

miniplay

Többség és kisebbség együttélése a Kárpát-medencében
2014-12-11
Bevándorlók hatásai az identitásra
Kárpát-medence etnikai helyzete
etnoökológiai dimenzió
identitásvesztés a magyarok körében
etnikai homogenizálódás
generációs asszimiláció
Dunaszerdahely: a többség kisebbségben
politikai ideológiák és kisebbségpolitika
etnikai párt politizálási lehetőségei
történelmi narratívák
szenvedéstörténet
ünnepek
emlékművek
szovjet hősi emlékmű Berlin Budapest
státusztörvény
kettős állampolgárság
vegyes házasság
modernizációs lejtő
etnikai házasság

 
Irodalom:
Kisebbségszociológia (szöveggyűjtemény) Szerkesztette: Örkény Antal és Koltai Zsuzsanna 2009. ONLINE TANANYAG (Ez a szöveggyűjtemény az 1997-ben az ELTE TÁTK Kisebbségszociológiai Tanszéke által kiadott Kisebbségszociológiai szöveggyűjtemény újraszerkesztett és kibővített változata. Minoritás Könyvek, Budapest, 1997.)

 
További Irodalom:
Csepeli György, Örkény Antal, Székelyi Mária: Nemzetek egymás tükrében. Interetnikus viszonyok a Kárpát-medencében . Budapest, Balassi Kiadó, 2002., 151-170. old.
Ferge Zsuzsa: Fejezetek a magyar szegénypolitika történetéből. Kávé Kiadó, 1998., 18-46., 109-123. old.
Hárs Ágnes: „Népességmozgások Magyarországon a XXI. század küszöbén”, in Migráció és Európai Unió. szerk:Lukács Éva és Király Miklós, Szcsm, Budapest, 2001., 43-63 old.
Hutchinson, J.: „Etnicitás és modern nemzetek”, in. Kántor, Z. (szerk.) Nacionalizmuselméletek. Szöveggyújtemény, Budapest, Rejtjel Kiadó, 2004. 329-345.old.
Kovács A.: „Zsidó csoportok és identitás­stratégiák a mai Magyarországon”, in: Kovács András szerk.: Zsidók a mai Magyarországon. Múlt és Jövő Könyvkiadó, Budapest 2002.
Pető Andrea: “Társadalmi nemek és a nők története”in Bevezetés a társadalomtörténetbe. In: Bódy Zsombor, Ö. Kovács József szerk.: Osíris Kiadó, Budapest, 2003., 514-532. old.

 

Vágta: Wirth Kinga

Reklámok

Újévek között

ujevek_kozott

miniplay

ÚJÉVEK KÖZÖTT (MARCZINKA CSABA ÉS BARÁTAI)

zenés irodalmi est az RS9 VALLAI-KERTJÉBEN (VII. Rumbach Sebestyén u. 10., régi zsinagógával szemben)

2015 JANUÁR 15.

Felolvasnak: MARCZINKA CSABA, HARANGI ANDREA, BÁNOSI GYÖRGY ÉS SZAPPANOS GÁBOR

Moderátor: PALÁDI ZSOLT (író)
Közreműködik: GYARMATI GÁBOR (gitár)

Disszociáció

disszociacio

miniplay

Az „ismerős” instant fenomenológiai redukciója, öt lépésben.
 
1) Fogni egy mikrofont
2) Felvenni az ismerőst
3) Hozzáadni az ismeretlent
4) Átszűrni további alkalmasnak ítélt technológián
5) Visszahallgatni
 
Et voilà.
 
(Figyelem! A kísérlet bizonyos előfeltételek teljesülése nélkül nem végrehajtható. Kezdés előtt ellenőrizze osztályhelyzetét, további önreflexió szükséges lehet.)
Készítette: Fogl Márton
Közreműködtek: Rekettye Eszter, Berza György, Seres Lili Hanna, Vázsonyi Dániel, Fuhl Dániel, Günther Dóra és sokan mások.
Első Pesti Egyetemi Rádió, 2014

Szabó Máté: Politikai mozgalmak

szabo_mate

Fotó: Lovász Dorottya.

 

miniplay

Mozgalom és tiltakozás általános fogalmáról

2014-09-18

0:49 Mi különbözteti meg társadalmi mozgalmakat egyéb kollektív cselekvéstől?

Mozgalom, párt és tömeg a cél vonatkozásában

09:33 Társadalmi mozgalomnak van egy célkitűző tevékenysége.
11:28 Különbség pártok és mozgalmak közt.
14:38 Pártok. Célrendszerük ágazati politikához kötődik.
15:52 Tömegeknek nincs manifesztált célja.

A szervezet vonatkozásában
17:13 A tömeg spontánul működik.
18:02 A mozgalmaknak van (informális) szervezete.

Tevékenységbeli különbségek
22:52 A tömegek csak tiltakoznak.
23:42 A mozgalmaknál a tiltakozás stratégia függvénye. Pártoknál ez differenciált.
29:48 A társadalmi mozgalmaknak szüksége támogatásra és erőforrásokra.

A mozgalmak pártok és tömegek viszonyrendszerében
32:10 Mozgalmak, összegzés.
34:30 Önértelmezés. Nem szándékolt következmények; ld. arab tavasz.
37:19 Strukturális relevancia.

Tiltakozás
40:00 Összegzés. A tiltakozás egy tevékenység.
41:27 Politikai közösség, háború és forradalom.
44:55 Üzenet kell.
47:08 Mik tiltakozások?
52:31 Mobilizáció és média.

Politikai közösségek és tiltakozási kultúráik
54:26 Összegzés
54:44 Diákok nem tudnak sztrájkolni. Közszolgálati sztrájkok. Demonstrálás mezőgazdasági gépekkel
57:24 Mitől függhet a tiltakozási kultúra, részletezés.

 

miniplay

Mozgalmak típusai és kollektív/individuális mobilizációs ciklusa

2014-10-02

Tipológia
0:27 A történeti tipológia szerint. Elemzési síkok: célok, szervezet, akcióforma
1:30 Premodern: vallási mozgalmak
3:56 Szekularizációs folyamat
5:34 Posztindusztriális/posztmateriális mozgalmak
10:18 Összefoglalás

11:34 Átmenetek és egybeolvadások: szinkretizmus a mai tiltakozási kultúrákban
18:02 Összefoglalás

19:53 Gazdasági-társadalmi igények a gazdasági válság hatására újra fontosabbak

Társadalmi mozgalmak életciklusa
22:34 Mozgalmak egyéni mobilizációs ciklusa, mint vizsgálati szempont
24:00 Feltételek: problémák és alternatívák
30:01 Mobilizáció szakasza — kiterjedés
32:56 Kudarc és siker a mozgalmaknál
38:12 Verseny és kooperáció a mozgalmak között

 

miniplay

 

Politikai folyamat-, ill. forrás-mobilizációs elmélet főbb aspektusai
& mozgalmak körében megjelenő konfliktus-típusok és törésvonalak

2014-10-16

A környezeti feltételek, amik elősegítik, hogy problémákból mozgalmak alakuljanak

03:24 1. A politikai adminisztratív ellenőrzés rendszere: elhárító rendszerek és szelektív tolerancia

12:01 Egy másik aspektus: prevenció és/vagy reakció rendszere
18:44 2. A politikai rendszer nyitottsága vagy zártsága
22:16 3. Politikai rendszer saját döntéseit hogyan tudja megvalósítani: centralizált és decentralizált rendszerek
24:51 4. Az elitek nyitottsága vagy zártsága
28:04 5. A kormányzati- és politikai koalíciók tartóssága mint szempont
30:29 6. A politikai kultúra
33:34 Összegzés

34:27 Törésvonal-elmélet
37:00 Négy európai konfliktus-típus: centrum-periféria; vallásos-szekuláris; agrár-ipari/város-vidék; tulajdon-bérmunkás.
42:59 Összefoglalás és bővítések: poszt-indusztriális; környezetvédelem; globalizáció; posztkommunista jelenségek.

 

miniplay

Ma is létező progresszív-baloldali mozgalmak 60-as évektől napjainkig.

2014-11-06

04:10 60-as évek.
07:30 Posztmaterializmus elmélete.
11:27 Jóléti trendek visszafordulása.
13:55 Diákmozgalmak, alternatív életformák, ellenkultúra.
16:32 Baloldaliság.
17:59 Életforma a politikai pártokkal szemben.
18:38 a hálózati elképzelés
19:01 Akcióformák: erőszakmentes polgári engedetlenség & erőszak, terrorizmus, forradalomkeresés
22:08 Jelentős változás a kultúra terén.
24:32 70-es évek: mozgalmi apály & radikális terrorizmus.
25:46 80-as évek: új mozgalmi hullám. Ökopax.
27:20 Atom.
30:37 Zöldpártok és pártellenes civil hálózatok
33:37 Akcióformák. Erőszakmentesség.
33.58 ne pol-on keresztül, hanem társadalmon keresztül vált. Erőszakmentesség.
36:35 ’89: korszakhatár, mozgalmi összeomlás.
40:05 Eredmények
41:13 Kelet-európai mozgalmak bekapcsolódnak globális mozgalmakba
41:37 90-es évek. Network.
42.33 Globalizáció és EU.
44:50 Counter Summit. Kölcsönös erőszak.
48:52 Proaktív fórumok létrejötte
50.05 Jelen. Occupy. Gazdasági válság.
56:18 Posztszocializmus.
58.46 pl.: internetadó tüntetései, taxisblokád.

 

miniplay
2014-11-20

00:00–05:03 Célrendszer, Szervezeti struktúra, Tevékenység, — összefoglalása az előző órának.

Globalizáció-trend Európában / Mozgalmak “európaizálódása”

05:39 90-es évek: Globalizáció-kritikák, alterglobalizáció
— 07:05 Globális struktúrák
— 08:20 Hiányzó-kialakuló globális normák és intézmények
— 10:56 Globális mozgalmak radikalizmus és együttműködés

15:33 Európai Unió
— 15:55 Posztkommunizmus
— 17:34 Demokráciadeficit, technokrata döntéshozás, EU ombudsmanok
— 20:55 Intézmények nyitottsága: legitimáció & mobilizációs eszközök
— 22:07 Futó ügyek: EU szintű alapítványi jog és népszavazás-kezdeményezések
— 25:56 Lobbizás és törvényi vonatkozásai
— 29:04 Az amúgy is aktívak: a forrásokban gazdagok előnye, NGO-elitek
— 32:25 EU gazdasági és szociális bizottsága
— 32:44 Forrásgazdagok érdeke az elnyomottakéval szemben
— 35:51 Az EU-ellenesekről
— 42:26 Magyarország és más csatlakozó országok; homogenizáció, integráció
— 47:05 Fejlődés visszaesése, annak ellensúlyozása: pl. az internetadó miatti tüntetések

 

miniplay

2014-11-27: Záró előadás

00:15 Múltkori előadáshoz: EU polgárok és civil szervezetek projektjei & Reframeing Europe könyvbemutató

01:51 Szöveggyűjtemény szövegei, elmélettörténet

03:37 Polgári kezdeményezések & képviseleti demokrácia.
— Civilség kérdései, pl.: magánnyugdíjas tüntetés
— A politikai tér közös
— Polg. kezd. pártfüggetlen
— Polgári kezdeményezés közvetlen demokratikus forma
— Nemzetközi viszonylat. USA, NSZK. Not In My Backyard vagy seholse; single issue

20:05 Többségi elv

— Legitimitás (elfogadottság)
— Indusztriális és posztindusztriális szemléletmód ütközése
— Irreverzibilis döntéshozás kérdései; döntéskiegészítő eljárások
— Magán- és közügyek elválasztása, illetve egyre gyakoribb határátlépések
— Transzparencia (hiányának) problémája

32:17 Polgári engedetlenség

— Erőszakmentesség
— Közrendvédelmi partnerség
— Tudatosság
— Felelősségvállalás
— Arányosság

40:35 Civil társadalom helye és szerepe képviseleti demokráciában.
— Kiegészítő akaratképző szerepe van
— Konstruktív párbeszéd a siker
— Liberális demokrácia nem akadályozza működését, pl. Norvég Civil Alap
— Lehet a polgári demokráciának parlamentális megközelítésmódját kiegészíteni közvetlen demokratikus elemekkel
— Spontán tiltakozó hullám, pl. Edwards
— Szervezettség a kihágások ellen; de ez gyanús

53:27 A mozgalom- és tiltakozáskutatásról

 

A felvételt készítette Torma Béla. Vágta Fogl Márton.

Zsidó anyák

zsidoanyak

miniplay

A vallásos zsidók életét a külvilág számára sok rejtély övezi. Két, Magyarországon élő ortodox vallású zsidó nő ad egy kis bepillantást az életükbe. Többek között mesélnek arról, hogy milyen út vezetett a vallásos életig, hogyan nevelik a gyermekeiket, és milyen nehézségekkel kell szembenézniük a mindennapokban.

Besnyő Janka műsora.

Képünk csak illusztráció.