Filmes percek

miniplay
Pilot adás  Műsorvezetők: Kövesdi Veronika, Szinok Klára. Vendég: Tóth Nándor Tamás

miniplay
Anthony Hopkins. Műsorvezetők: Kövesdi Veronika, Szinok Klára

miniplay
Clint Eastwood. Műsorvezetők: Kövesdi Veronika, Szinok Klára. Vendég: Havasmezői Gergely

miniplay
Helena Bonham Carter. Műsorvezetők: Kövesdi Veronika, Szinok Klára.

miniplay
Hugh Jackman. Műsorvezetők: Kövesdi Veronika, Szinok Klára. Vendég: Szekér Viktória

miniplay
Leonardo DiCaprio. Műsorvezetők: Kövesdi Veronika, Szinok Klára. Vendég: Sergő Z. András

miniplay
Marlon Brando. Műsorvezetők: Kövesdi Veronika, Szinok Klára.

miniplay
Natalie Portman. Műsorvezetők: Kövesdi Veronika, Szinok Klára.

miniplay
Robin Williams. Műsorvezetők: Kövesdi Veronika, Szinok Klára. Vendég: Havasmezői Gergely

miniplay
Jake Gyllenhaal. Műsorvezetők: Kövesdi Veronika, Szinok Klára. Vendég: Tóth Nándor Tamás

miniplay
Robert Downey Jr.. Műsorvezetők: Kövesdi Veronika, Szinok Klára. Vendég: Molnár Kata Orsolya

miniplay
Juliane Moore. Műsorvezetők: Kövesdi Veronika, Szinok Klára. Vendég: Tóth Nándor Tamás

miniplay
Meryl Streep. Műsorvezetők: Kövesdi Veronika, Szinok Klára. Vendég: Tóth Nándor Tamás

Reklámok

Játékok rabságában

jatekok_rabsagaban

 

miniplay

Csabai Bernadett interjú-játéka

 

Műsoromban a számítógépes játékok világát mutatom be, egy kicsit más szemszögből. A különböző játékok egy bizonyos mértékig szórakoztató elemei lehetnek a hétköznapjainknak, de mi történik akkor, ha már csak ebből állnak a hétköznapjaink? És a hétvégéink is. Hová forduljunk, ha a computer már többet jelent, mint egy kikapcsolódási tevékenység? Az adásban megszólal Dávid, akit teljesen beszippantott egy internetes játék. Elmeséli, hogyan indult meg lefelé a lejtőn: amikor már nem evett, nem látta el a napi rutin feladatait, csak reggeltől estig a gép előtt ült. Valamint, hol volt az a pont, amikor azt mondta elég.
A legtöbb szülő nem veszi komolyan a játékfüggőséget. Erős pszichológiai és mentális vonzatai is lehetnek ennek a betegségnek, amiről szintén hallgatnak a műsorban.

 

Mélyhang

melyhang

A műsor underground zenei műfajokat mutat be, aktuális, a hazai zenei színtereket jellemző problémákat tárgyal illetékes szakemberekkel készített interjúk keretein belül.

miniplay

 

Az első adásban az emo és screamo műfajával ismerkedhetnek meg a hallgatók. A téma kapcsán Varga Gergő műsorvezető beszélget Beretka Ádámmal, a Libido Wins nevű magyar screamo zenekar frontemberével.

Vendég: Beretka Ádám

Szerkesztő/Műsorvezető: Varga Gergő

Technikus: Torma Béla

Magyar őstörténet

ostortenet1

miniplay

Thoroczkay Gábor: A magyar őstörténeti kutatás története.
ELTE BTK, 2014. szeptember. 16.

Honfoglalás írott forrásai, A magyarság őstörténete, Czeglédi Károly, Gombocz Zoltán, sétáló utak, Szőke Béla, László Gyula, Kristó Gyula, Szegedi őstörténeti munkaközösség, Tóth Sándor László, Honfoglalásról sok szemmel, Magyar régészet az ezredfordulón, Langó Péter, Kettős honfoglalás

 

miniplay

Thoroczkay Gábor: írott források

2014. szeptember. 16.

Mohamedán források, dzsajháni hagyomány, Ibn Hajján, görög nyelvű források, Bölcs Leó taktikája, Bíborban született Konstantin: A birodalom kormányzásáról, György barát krónikája, szláv források, Pannóniai legendák, Orosz évkönyvek, magyar nyelvű források, Salzburgi évkönyv, Szent Bertin évkönyve, Aventinus, Anonymus, regényes gesta, Kézai Simon, 14. századi krónikakompozíció

 

miniplay

Thoroczkay Gábor: Honfoglalás.

2014. szeptember. 23.

Őshaza, Kaukázusi őshaza, Gyula, Levédia, Etelköz, Steppe, államforma, életmód, besenyők, kettős honfoglalás, Pannónia, Mocsárvár, morvák, besenyők, kazárok, Nagymorávia elmélet, bolgárok, államalapítás, honfoglalás, kényszerű bemenekülés elmélete

 

 

ostortenet2

miniplay

Klima László: A magyar nyelv finnugor és török elemei

2014.10.07.

Magyar nyelvészet – finnugor nyelvrokonság, téveszmék.

Uráli nyelvcsalád, közös alapnyelv, alapszókincs, az őshaza meghatározása nyelvészeti módszerrel, finnugor szótár szerkezete, hangtan, mássalhangzótorlódás, leíró nyelvészet, alaktan – toldalékok, a magyar nyelv török elemei, csuvas nyelv, kun nyelvi hatások, mezőgazdaság, kereskedelem szavai, nyugati ótörök nyelv, hatféle magyar múlt idő, szemtanú múlt idő.  Web:  klimala.web.elte.hu

 

A felvételeket készítette és vágta: Báthori Katalin

Örkény Antal: Kisebbségek a társadalomban

orkeny_antal

Az előadás célja, hogy megismertesse a hallgatókat a többség és kisebbség integrációjának kérdésével, illetve az integráció legfontosabb szociológiai és társadalomlélektani nehézségeivel (esélyegyenlőtlenség, megkülönböztetés, előítéletek, diszkrimináció, stb.). Az óra bevezeti a hallgatókat Magyarország legkülönfélébb kisebbségi helyzetben élő csoportjainak jogi, politikai, szociális és kulturális helyzetébe, és megtárgyalja mindazokat a politikai és társadalmi folyamatokat, amelyek befolyásolják a kisebbségek együttélését a többségi társadalommal.

miniplay

A kulturális rétegződés, a társadalmi-kulturális többség és kisebbség, a másság és az idegen, az etnicitás és az interetnikus viszonyok fogalma
2014-09-18
Kisebbségek a társadalomban 1.
roma kisebbség
zsidó kisebbség
többségi társadalom
antiszemitizmus
kisebbségi problematika
többségi problematika
migráció <-> idegenellenesség
közpolitika, média, jogrendszer
nemzet, nacionalizmus, nemzeti identitás
etnikai, kulturális, vallási
bevándorló
svábok
deliberatív közvélemény kutatás
kapitalizmus
liberális demokrácia
szegénység
attitűd kutatás
mikró, makró
valószínűség

 

miniplay
Régi és új paradigmák a nacionalizmus és az etnicitás tanulmányozásában. A nemzet fogalma
2014-09-25
állam
nemzet
etnicitás
politikai és jogi keretek
politikai, kulturális és identitás közösség
politikai ideológia – nacionalizmus
nemzetállam
esszencialista elmélet
konstruktivista elmélet
nyelv
himnusz
patriotizmus, nacionalizmus, sovinizmus
központosítás, modernizáció, szekularizáció

 

miniplay

Nemzeti identitás és nacionalizmus

2014-10-02
demokrácia
állampolgárság
nemzet
nacionalizmus
etno-nacionalizmus
poszt-koloniális nacionalizmus
szupranacionális
diaszpóra nacionalizmus
globalizáció
kollektív jogok
többség – kisebbség
patriotizmus
egyén
modern állam
népszuverenitás
politikai/civil nemzet
etnikai/kulturális nemzet
szimbólumok
emlékek
kulturális közösség

 

miniplay

Nemzeti identitás és migráció
2014-10-09

nemzeti identitás
migráció
nacionalizmus
konstrukció
attitűd
globalizáció
preferencia – diszpreferencia
globális nacionalizmus
érzületi szint, kognitív szint, normatív szint, cselekvési szint
etnocentrikusság
előítélet, szenofóbia, rasszizmus
társadalmi távolságok
koherencia
kulturális, szimbolikus tartalmak
nihilizmus

 

miniplay

A magyarországi roma kisebbség I. rész

2014-10-16
kisebbség
nemzetiség
roma kisebbség
roma – nem roma
egészséges reprodukció
migráció
etnikai gyökerű szociális kisebbség
transznacionális etnokulturális csoport
hajléktalanság
diszkrimináció
kulturális azonosság
leszármazási kisebbség
demográfiai mutatók

 

miniplay

A magyarországi roma kisebbség II. rész
2014-11-06
magyarországi romák
rendszerváltás
iskolázottsági szint
szociális profil
növekvő lakóhely szegregáció
cigánytelep
munkanélküliség
meritokratikus elvek
kapitalizmus
korreláció
szegénység kultúra
esélyegyenlőség
diszkrimináció

 

miniplay
Migráció Magyarországon
2014-11-20
bevándorló/migráns
migráció kutatás
kvantitatív és kvalitatív módszerek
hólabda módszer
indetitás
közösség
érvényesség
súlyozás
integráció
kettős állampolgárság
populáció
gazdasági/tömeg migráció
diaszpóra
asszimiláció

miniplay
Migránsok, a menekültek és a menekültügy
2014-11-27

Migrációkutatás
Gazdasági migránsok
Diák migránsok
Immobilok
Horizontális migráns
Felfelé mobilitás
Lefelé mobilitás
Szociodemográfiai szempontok
Migránsok társadalmi státusza
Kínai, török, arab, ukrán, határon túli magyar migráns csoportok magyarországi helyzete
A bevándorlók politikai integrációja Magyarországon
Kötődés az anyaország iránt, identitás
Attitűdök
A migránsokkal szembeni idegenellenesség érzékelése a migránsok által
Látencia, antiszemitizmus
Xenofóbia
Társadalmi távolságérzet
Bevándorló csoportok közötti kapcsolatok
Bizalom
Bevándorló erőforrás-készlete
Hálózati tőke hiánya
Diaszpóra-tőke
Magyar nyelvtudás a migránsok körében
Gyerekek iskolaválasztása
Asszimiláns, szegregációs, transznacionális stratégiák
véleménykutatás
multikulturális társadalom

 

miniplay
A magyarországi zsidó kisebbség és antiszemitizmus
2014-12-04
Ki a zsidó?
Holokauszt, megsemmisítés
Trianon és a zsidóság
Szegregáció-asszimiláció tengely

 

miniplay

Többség és kisebbség együttélése a Kárpát-medencében
2014-12-11
Bevándorlók hatásai az identitásra
Kárpát-medence etnikai helyzete
etnoökológiai dimenzió
identitásvesztés a magyarok körében
etnikai homogenizálódás
generációs asszimiláció
Dunaszerdahely: a többség kisebbségben
politikai ideológiák és kisebbségpolitika
etnikai párt politizálási lehetőségei
történelmi narratívák
szenvedéstörténet
ünnepek
emlékművek
szovjet hősi emlékmű Berlin Budapest
státusztörvény
kettős állampolgárság
vegyes házasság
modernizációs lejtő
etnikai házasság

 
Irodalom:
Kisebbségszociológia (szöveggyűjtemény) Szerkesztette: Örkény Antal és Koltai Zsuzsanna 2009. ONLINE TANANYAG (Ez a szöveggyűjtemény az 1997-ben az ELTE TÁTK Kisebbségszociológiai Tanszéke által kiadott Kisebbségszociológiai szöveggyűjtemény újraszerkesztett és kibővített változata. Minoritás Könyvek, Budapest, 1997.)

 
További Irodalom:
Csepeli György, Örkény Antal, Székelyi Mária: Nemzetek egymás tükrében. Interetnikus viszonyok a Kárpát-medencében . Budapest, Balassi Kiadó, 2002., 151-170. old.
Ferge Zsuzsa: Fejezetek a magyar szegénypolitika történetéből. Kávé Kiadó, 1998., 18-46., 109-123. old.
Hárs Ágnes: „Népességmozgások Magyarországon a XXI. század küszöbén”, in Migráció és Európai Unió. szerk:Lukács Éva és Király Miklós, Szcsm, Budapest, 2001., 43-63 old.
Hutchinson, J.: „Etnicitás és modern nemzetek”, in. Kántor, Z. (szerk.) Nacionalizmuselméletek. Szöveggyújtemény, Budapest, Rejtjel Kiadó, 2004. 329-345.old.
Kovács A.: „Zsidó csoportok és identitás­stratégiák a mai Magyarországon”, in: Kovács András szerk.: Zsidók a mai Magyarországon. Múlt és Jövő Könyvkiadó, Budapest 2002.
Pető Andrea: “Társadalmi nemek és a nők története”in Bevezetés a társadalomtörténetbe. In: Bódy Zsombor, Ö. Kovács József szerk.: Osíris Kiadó, Budapest, 2003., 514-532. old.

 

Vágta: Wirth Kinga